درباره محسن آقاجانی

معرفی

محسن آقاجانی

اهل همدان و ساکن قم

برنامه نویس و مترجم

کارشناس ارشد مدیریت - گرایش MIS

 

علائق

برنامه نویسی

هوش مصنوعی

نجوم

 و ...